Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Cao Vũ Hùng (trưởng khoa thần kinh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Thần kinh

Chuyên khoa : Thần kinh-Tâm thần, Thần kinh

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1974

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0