Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Bùi Phương Thảo (P.trg khoa Nội tiết và Chuyển hóa di truyền)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Nội tiết-chuyển hóa di truyền

Chuyên khoa : Nội tiết chuyển hóa di truyền

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Nguyễn Đan Chi

    5