Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK2. Vũ Thị Hải Yến (Phụ trách khoa Mắt)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Mắt

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : 18 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0