Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Vũ Bích Hạnh (Phó khoa Dược)

5

Chuyên môn : Dược Sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Dược

Chuyên khoa : Khoa Dược

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1982

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0