Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Đắc Vinh (BS khoa Nội tim mạch)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Nội Tim Mạch

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Khoa Nội tim mạch, Tim mạch - Chuyển hóa, Lão khoa

Đơn vị : BV Lão Khoa TW

Năm sinh/Thành lập : 1953

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Nguyễn Thị THu Thủy

    5