Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Đinh Văn Thắng (Trưởng khoa thần kinh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Thần kinh

Chuyên khoa : Thần kinh

Đơn vị : BV Thanh Nhàn

Năm sinh/Thành lập : 1960

Kinh nghiệm : 30 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0