Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Tôn Nữ Thị Tuyết Trinh (BS khoa Khám bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV Phụ Sản TW

Năm sinh/Thành lập : 1964

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0