Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK1. Trần Văn Quân (p.Trưởng khoa nội IV)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Nội

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Nội hô hấp

Đơn vị : BV Phổi Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1982

Kinh nghiệm : 10 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0