Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK1. Trần Văn Định (Phụ trách khoa Da Liễu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Da Liễu

Chuyên khoa : Da liễu

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1961

Kinh nghiệm : 30 năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0