Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

PGS.TS. Trần Thị Thu Vân (Phó Khoa Nội Tiết)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Y Học Cổ Truyền

Chuyên khoa : Nội tiết chuyển hóa

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1972

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0