Thông tin bác sĩ

Tạm nghỉ,xin khám khi thật cần thiết

TS. Trần Thị Thu Hạnh (BS khoa Phụ Sản)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Phụ Khoa

Đơn vị : BV Phụ Sản TW

Năm sinh/Thành lập : 1977

Phí khám : 150.000 đ