Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Trần Quang Hải (Trưởng khoa Gây mê hồi sức)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Gây mê-Hồi sức

Chuyên khoa : Gây mê - Hồi sức 1111

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0