Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Trần Lệ Tiến (Trưởng khoa Vi sinh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Vi Sinh

Chuyên khoa : Khoa Vi sinh

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Năm sinh/Thành lập : 1968

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0