Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. BSCK1. Trần Anh Thư (Phó khoa Xét nghiệm Tổng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Xét Nghiệm

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV Mắt TW

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0