Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Tô Xuân Thu (Trưởng khoa Gây mê hồi sức)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Gây mê-Hồi sức

Chuyên khoa : Gây mê - Hồi sức

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Năm sinh/Thành lập : 1959

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0