Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS.BSNT. Nguyễn Thị Thu Hương (Khoa nội chung)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Khoa Lão Học

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Lão khoa, Đái tháo đường

Đơn vị : BV Lão Khoa TW

Năm sinh/Thành lập : 1989

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0