Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Dương Thu Anh (P.trưởng khoa Khám bệnh tự nguyện)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Khám bệnh tự nguyện

Chuyên khoa : Tim mạch và chuyển hóa

Đơn vị : BV Tim Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1981

Kinh nghiệm : 11 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0