Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Anh Thuận (BS khoa Nội tổng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nội Tổng Hợp

Chuyên khoa : Nội tổng hợp

Đơn vị : BV Quận 4 HCM

Năm sinh/Thành lập : 1973

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0