Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Trần Thắng (Trưởng khoa Nội IV)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Nội

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : 20 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0