Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Thái Bằng Giang (Phụ trách khoa Sơ Sinh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Sơ sinh

Chuyên khoa : Nhi khoa

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1972

Kinh nghiệm : 22 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0