Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK1. Quách Chính Nghĩa ( PGĐ. Trung tâm huyết học truyền máu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Huyết học - Truyền máu

Chuyên khoa : Huyết học - Truyền máu

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1968

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0