Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

Ths.BSCK2 Phạm Văn Soạn (phó khoa đẻ A2)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV Phụ Sản Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : 19 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0