Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Hoàng Văn Phong (Trưởng khoa Ngoại châm tê)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Ngoại châm tê

Chuyên khoa : Y học cổ truyền, Ung bướu

Đơn vị : BV Châm cứu TW

Năm sinh/Thành lập : 1964

Kinh nghiệm : 27 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0