Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Phan Thị Kim Dung ( phó khoa Nhi hô hấp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Hô Hấp Nhi khoa

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1982

Kinh nghiệm : 12 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0