Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS.Phạm Tuấn Phương (p.Trưởng khoa ĐTTYC)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Điều trị theo yêu cầu

Chuyên khoa : Nội tiết chuyển hóa

Đơn vị : BV Nội Tiết TW

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : 10 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0