Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

PGS.TS. Phạm Thị Hồng Thi (Nguyên Viện phó viện tim mạch BV Bạch Mai)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Viện Tim Mạch

Chuyên khoa : Tim mạch - Chuyển hóa

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1958

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0