Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Phạm Thị Hồng Chiên (Trưởng khoa Dinh dưỡng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Dinh Dưỡng

Chuyên khoa : Dinh Dưỡng

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0