Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Phạm Hữu Thường (GĐ BV Phổi HN)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Phổi

Chuyên khoa : Phổi hô hấp

Đơn vị : BV Phổi Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1967

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0