Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Phạm Hồng Nhung (Phó khoa Vi sinh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Vi Sinh

Chuyên khoa : Khoa Vi sinh

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0