Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Phạm Duy Đạt (Trưởng khoa Giải phẫu bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Giải Phẫu Bệnh

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Nhi khoa

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1972

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0