Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS.BSCK1. Phạm Chí Thành (Trưởng khoa Lão)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Lão khoa

Chuyên khoa : Lão khoa

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1962

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0