Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Ôn Quang Phóng (BS Ung Bướu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Ung bướu

Chuyên khoa : Ung bướu, Viêm gan và tiêu hóa

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : 19 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0