Thông tin bác sĩ

Đang khám

ThS. Trần Thị Tuyết Nhung (trưởng khoa Tổng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Điều trị tổng hợp

Chuyên khoa : Mắt, Lệ đạo, Bệnh Glocom

Đơn vị : BV Mắt Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1969

Phí khám : 150.000 đ