Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Trần Thị Tuyết Nhung (trưởng khoa Tổng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Điều trị tổng hợp

Chuyên khoa : Mắt, Lệ đạo, Bệnh Glocom

Đơn vị : BV Mắt Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0