Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Hương Trà (p.Phòng Kế hoạch tổng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV Phụ Sản Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1981

Kinh nghiệm : 12 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0