Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Văn Trường (p. Phụ trách khoa PT TM - CN - ĐN)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Phẫu thuật tim mạch

Chuyên khoa : Ung bướu, Phẫu thuật tim mạch, phẫu thuật lồng ngực

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : 18 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0