Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Nguyễn Thị Việt Nga (Trưởng phòng dinh dưỡng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Dinh Dưỡng

Chuyên khoa : Dinh Dưỡng

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1967

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0