Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK1. Nguyễn Thị Thu Thủy (phó trưởng khoa Tổng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Điều trị tổng hợp

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV Mắt Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1968

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0