Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng ( Trưởng khoa khám bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nội Tổng Hợp

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Nội tiết chuyển hóa

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1976

Phí khám : 150.000 đ