Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Nguyễn Trần Thủy (phó khoa Ngoại - Trung tâm Tim mạch)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Khoa Ngoại

Chuyên khoa : Tim mạch - Chuyển hóa

Đơn vị : BV E TW

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0