Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Nguyễn Thị Phương Định (Phó khoa nhiễm khuẩn)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Kiếm soát nhiễm khuẩn

Chuyên khoa : Khoa Chống nhiễm khuẩn

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1981

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0