Thông tin bác sĩ

Đang khám

ThS. Nguyễn Tiến Bảo (P.trưởng phòng kế hoạch tổng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Da liễu

Đơn vị : BV Da Liễu Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1971

Phí khám : 150.000 đ