Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Nguyễn Thị Hà Thanh (BS khoa Glocom)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Glocom

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV Mắt TW

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Đào Trung Hiếu

    5