Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhân (Phó khoa Nhi tổng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Nhi khoa

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : 15 năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0