Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Thị Hương Lan (Trưởng khoa Dinh dưỡng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Dinh Dưỡng

Chuyên khoa : Dinh Dưỡng

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1979

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0