Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Thị Hải Yến (BS Khoa Nội soi)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Nội Soi

Chuyên khoa : Nội soi

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Năm sinh/Thành lập : 1973

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0