Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS.BS Cao Cấp. Nguyễn Tiến Dũng (BS Cao cấp trung tâm chống độc BV Bạch Mai)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Chống độc

Chuyên khoa : Chống độc

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0