Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Nguyễn Sỹ Lánh (Trưởng khoa giải phẫu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Giải Phẫu Bệnh

Chuyên khoa : Khoa giải phẫu bệnh

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0