Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Phương Hạnh (Phó khoa sơ sinh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Sơ sinh

Chuyên khoa : Khoa Nhi

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1981

Kinh nghiệm : 14 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0