Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Minh Đức (p. Phòng chỉ đạo tuyến)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : phòng chỉ đạo tuyến

Chuyên khoa : Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1984

Kinh nghiệm : 8 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0