Thông tin bác sĩ

Đang khám

TS. Nguyễn Hồng Thuỷ (Khoa Gây mê hồi sức)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Gây mê-Hồi sức

Chuyên khoa : Gây mê - Hồi sức

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1971

Phí khám : 150.000 đ